Login

Sel-Trade / SEL-TRADE / REACH

Oversiktsbilde

We are located hereREACH

Hva er REACH (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) ?
Dette er et relativt nytt kjemikalieregelverk (EU 1907/2006) som EU innførte pr. 1. juni 2007, og som pr. 30.mai 2008 ble vedtatt som en norsk forskrift underlagt Klif (SFT). Under REACH skal kjemiske stoffer/stoffblandinger registreres, og deres helse- og miljøeffekter vurderes. Denne vurderingen er det i utgangspunktet industrien selv som skal stå for, og da i første rekke fremstillere (innenfor EU) og importører (de som fører stoffet inn i EU). Man ønsker via REACH å legge restriksjoner på bruken av spesielt skadelige stoffer, og enkelte av disse vil kreve egen autorisasjon.

Pre-registrering og registrering:

Kjemikaliebyrået (ECHA) i Helsingfors er etablert, og det er dette organet som vil motta pre-registreringene og registreringene. Det er i første rekke fremstillere og importører som søker sine produkter pre-registrert/registrert (i noen tilfeller en tredjepart - Only Representative). Distributører (de som lagrer eller markedsfører et stoff for tredjepart) har etter regelverket ingen plikt til å registrere, men mange har likevel valgt å gjøre dette. SEL-TRADE AS har pre-registrert en lang rekke stoffer.
Fremstillere/importører må også vurdere og godkjenne bruksområdene (eksponeringsscenarioene) for stoffene/stoffblandingene de registrerer. For nedstrømsbrukere er det svært viktig at deres anvendelsesområde for stoffene er godkjent av produsent/importør. De aller fleste av SEL-TRADE AS sine kunder er å betrakte som nedstrømsbrukere.
Stoffer som i dag er kjent og har fått tildelt Einecs-nummer (innfasingsstoffer) måtte pre-registreres innen 1.desember 2008. Selve registreringen har ulike tidsfrister avhengig av type og volum, og denne perioden strekker seg helt frem til 2018 i noen tilfeller. Registreringen i REACH vil bli gebyrbelagt.
For mer informasjon om REACH, se under hjemmesiden til Klif:
http://www.klif.no/Tema/Kjemikalier/Kjemikalieregelverket-REACH/

Hva er CLP (Classification, labeling and packaging):

Et eget regelverk for klassifisering, merking og emballering av stoffer/stoffblandinger følger i forlengningen av REACH. Dette er innført i EU, og vil bli forskrift i Norge så snart det er inkludert i EØS-avtalen. Dette regelverket innebærer bl.a. nye piktogrammer ("red diamond") og ny utforming av HMS-datablader. Våre HMS-datablader er i størst mulig grad tilpasset CLP, men inneholder samtidig full informasjon etter gammelt regelverk, da det i en overgangsfase vil være produkter i omsetning med begge typer klassifisering og merking.
For mer informasjon om CLP, se under hjemmesiden til Klif.
http://www.klif.no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/

For spørsmål ang. HMS Datablader eller REACH kontakt vår ansvarlige for dette Morten Valstuen (morten.valstuen@seltrade.no) eller kontakt oss her.